Detský domov Pastelka bol zriadený 01.01.2014 Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Dôvodom vzniku boli dlhodobo prekročené kapacitné limity v domovoch v banskobystrickom kraji a zároveň potreba pokrytia umiestňovania detí z lučeneckého okresu.

Poskytujeme starostlivosť a výchovu deťom a mladým dospelým vo veku od 0 – 25 rokov pobytovou formou s nepretržitou celoročnou prevádzkou. Do detského domova prijímame deti na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo uloženia výchovného opatrenia.

Login Form


© 2015 DeD Pastelka